Privacy

  Privacyverklaring

  https://www.mirtos.eu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  https://www.mirtos.eu verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  https://www.mirtos.eu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  - https://www.mirtos.eu analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

  - https://www.mirtos.eu volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  https://www.mirtos.eu verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  https://www.mirtos.eu gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  https://www.mirtos.eu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  https://www.mirtos.eu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.


  In English: 

  Privacy declaration

  https://www.mirtos.eu is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

  Personal data that we process

  https://www.mirtos.eu does not process personal data because on our site no personal data can be left behind. We also do not use social media plugins.

  Special and / or sensitive personal data that we process.

   Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via the contact form, we will delete this information.

  For what purpose and on what basis we process personal data

  https://www.mirtos.eu processes your personal data for the following purposes:

  - E-mail if necessary to carry out our services.

  - https://www.mirtos.eu analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.

  - https://www.mirtos.eu monitors your surfing behavior on various websites with which we tailor our products and services to your needs.

  Sharing personal data with third parties

  https://www.mirtos.eu provides exclusively to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

  Cookies, or similar techniques, that we use

  https://www.mirtos.eu only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

  https://www.mirtos.eu also wants to point out that you have the possibility to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  How we protect personal data

  https://www.mirtos.eu takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or there are indications of abuse, please contact us via the contact form.